ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ควบคุมพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรม NetSupport school และโปรแกรม Netop Vision
ชื่ออาจารย์ : นายพูลศักดิ์ เผื่อแผ่
ตำแหน่ง : งานอาคารสถานที่
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:42  อ่าน 35 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชื่ออาจารย์ : นายศรีเรือน พุทธรักษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:41  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:40  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมศิลป์สร้างสรรค์ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ อําเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:40  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม READER CHALLENGE BY SAP MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณปภัช สมต้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:38  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT (Team - Games – Tournament) ร่วมกับกิจกรรม(A-Math) เรื่อง สมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงนุช สมิงทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:37  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนิดของค าไทยเรื่อง ค านาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWLH Plus
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:35  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานกลุ่ม เรื่อง ภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป และแอฟริกา ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความร้
ชื่ออาจารย์ : นางสุนีย์ แหวนเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:35  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทักษะการใช้ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนียคาลิเปอร์โดยวิธีเพื่อนสอนเพื่อนแบบออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา โต๊ะงาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:33  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
ชื่ออาจารย์ : นางฉวี กลิ่่นไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 2565,23:32  อ่าน 20 ครั้ง
รายละเอียด..