ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
ชื่ออาจารย์ : นายศรีเรือน พุทธรักษ์
ตำแหน่ง : งานพัสดุ
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2566,09:43  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้นวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรทัย คงราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2566,19:20  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สถิต
ชื่ออาจารย์ : นางสุปราณี ทองมนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2566,14:24  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ชื่ออาจารย์ : นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2566,14:22  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ยางยืดลดอาการปวดเมื่อยจากการเล่นกีฬา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกกาณจน์ พลคำ
ตำแหน่ง : งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2566,14:22  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยใช้สภานักเรียนเป็นฐาน ด้วย IPPO TDS Model
ชื่ออาจารย์ : นายทศพร มนตรีวงษ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2566,14:06  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
ชื่ออาจารย์ : นางฉวี กลิ่่นไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,19:42  อ่าน 49 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะเรื่อง เครื่องกล
ชื่ออาจารย์ : นายพลรวี รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,19:41  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,19:40  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัคภร รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงินและบัญชี
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,19:39  อ่าน 88 ครั้ง
รายละเอียด..