ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. 28 Welcome To...Phusingprachasermvit School
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 19 เม.ย. 60
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 20 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสขายอาหารให้โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิ 08 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมว 08 มี.ค. 60
งานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่1/2560 17 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐ 07 ก.พ. 60
ด่วน !!! ประกาศผลการคัดเลือกการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูผู้สอนเอกคณิตศาสตร์ จ 28 เม.ย. 59
ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 25 เม.ย. 59
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28 รับสมัครครูผู้สอน เอกคณิตศาสตร์ 12 เม.ย. 59
ด่วน!!! ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( 06 ม.ค. 59
กลุ่มงานวิชาการ
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 19 ก.พ. 61
ดาวน์โหลด สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว 06 ก.พ. 61
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ 24 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลด รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ 24 ธ.ค. 60
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 12 ก.ย. 60
Logbook แบบบันทึกการพัฒนางานจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC 08 ก.ย. 60
แบบคำร้องขอเอกสารประกอบผลการเรียน (กรณียังไม่จบการศึกษา) 19 มิ.ย. 60
แบบบันทึกกิจกรรมหมวด 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 15 มิ.ย. 60
กลุ่มงานบริหารงานทั่่วไป
รายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 29 มิ.ย. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 20 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด คู่มือระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System) SMSS 07 ก.พ. 60
คำสั่ง เรื่อง ประเมินคุณภาพภายใน 28 ต.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนภูสิงห์-เรื่องมาตรฐานโรงเรียนมัธยม 28 ต.ค. 59
คำสั่งโรงเรียนภูสิงห์-เรื่องกลยุทธ์จุดเน้น 28 ต.ค. 59
ตัวอย่าง แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเขต 28 ต.ค. 59
ตัวอย่างรายงานโครงการตามรูปแบบงานวิจัย 28 ต.ค. 59
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน 02 ส.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 17 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด 07 ก.พ. 60
รายงานการประชุมข้าราชการครูฯ ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ 31 ม.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน 23 ส.ค. 59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาความปลอดภัย 23 ส.ค. 59
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม 21 พ.ย. 60
รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self Assessment Report) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ 21 พ.ย. 60
ตัวอย่างการรายงานผลการปฏิบัติงานรายบุคคตาม-ID-plan1 28 ก.ย. 60
รายงานประจำของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 28 ก.ย. 60
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม 28 ก.ย. 60
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ดาวน์โหลด แบบประเมิน SDQ 07 ก.พ. 61
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คลังข้อสอบ ปีการศึกษา 2559
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 ก.พ. 60
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 20 ก.พ. 60
วิชาศิลปะ 20 ก.พ. 60
วิชาวิทยาศาสตร์ 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาอังกฤษ 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาไทย 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์2 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์ 20 ก.พ. 60
แบบทดสอบวัดพื้นฐานคณิตศาสตร์ 20 ก.พ. 60