ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอภิศรา เย็นสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุวรรณา ยงยืน
ครู คศ.3

นางสาวเกศิณี อาจอินทร์
ครู คศ.2

นางสาวณฐกร สมต้น
ครู คศ.1

นายปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงิน
ครูผู้ช่วย