ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอภิศรา เย็นสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุวรรณา ยงยืน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวเกศิณี อาจอินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวณฐกร สมต้น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงิน
ครูผู้ช่วย