ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจิราภรณ์ คนขยัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัคภร รัตนพันธ์
ครูผู้ช่วย

นายธีรศักดิ์ แสงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย