ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจิราภรณ์ คนขยัน
ครู คศ.1

นางสาวภัคภร รัตนพันธ์
ครู คศ.1

นายธีรศักดิ์ แสงสุวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวกัลยา ใจบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู