ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประเสริฐ ศรีสุขอัยการ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจิราภรณ์ คนขยัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวภัคภร รัตนพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายธีรศักดิ์ แสงสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกัลยา ใจบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู