ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางณัชชา อ่อนหวาน
ครู คศ.3

นายถาวร ณัฏฐภัทรเตชาธร
พนักงานราชการ

นายกรวิชญ์ เพิ่มดี
ครูผู้ช่วย

นายเกรียงไกร ใจโชติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู