3.ทำเนียบบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายปรีชา โต๊ะงาม
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางฉวี กลิ่นไธสง
กรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางอภิสรา เย็นสุข
กรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอรทัย คงราช
กรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายกรวิชญ์ เพิ่มดี
กรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายวิโรจน์ บรรลือทรัพย์
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน