ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
3.ทำเนียบบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายปรีชา โต๊ะงาม
รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นางสุนีย์ แหวนเพ็ชร
กรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายกรวิชญ์ เพิ่มดี
กรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายวิโรจน์ บรรลือทรัพย์
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน