ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
4.ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางปาริชาติ ชาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล

นางสาวเกศิณี อาจอินทร์
หัวหน้าฝ่ายงานธุรการ

นางสาวบุษรา พรหมดี
กรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกรรญาณัฐษ์ จันทิชัย
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

นายสังวาลย์ งามฉลาด
กรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายศรีเรือน พุทธรักษ์
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล