ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
4.ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางปาริชาติ ชาวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล

นางสาวเกศิณี อาจอินทร์
หัวหน้าฝ่ายงานธุรการ

นายศรีเรือน พุทธรักษ์
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล