ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
5.ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางสุปราณี ทองมนต์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายพลรวี รัตนพันธ์
หัวหน้างานระบบงานประกันคุณภาพภายใน

นางศิริพรรณ กล่อมปัญญา
กรรมการฝ่ายบริหารงานพัสดุ

นางสาวณฐกร สมต้น
หัวหน้างานสารสนเทศ

นางสาววานิชย์ ตาทอง
กรรมการฝ่ายบริหารงานพัสดุ

นางสาวภัคภร รัตนพันธ์
กรรมการฝ่ายบริหารการเงินและบัญชี