ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1.ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพัชรี ประจญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุวรรณา ยงยืน
รองประธานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวกนกกาญจน์ พลคำ
หัวหน้างานแนะแนว

นางสุนีย์ แหวนเพชร
กรรมการฝ่ายบริหารงานแนะแนว

นางสาวนงนุช สมิงทอง
กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวจินตนา บุษภาค
กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายปิยะพงษ์ วงศ์ขุมเงิน
กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายธีระศักดิ์ แสงสุวรรณ
กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวทัศนีย์ กวางลา
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ