1.ทำเนียบบุคลากรฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายทศพร มนตรีวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุวรรณา ยงยืน
รองประธานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสุนีย์ แหวนเพชร
กรรมการฝ่ายบริหารงานแนะแนว

นางสาวนงนุช สมิงทอง
กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวจินตนา บุษภาค
กรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางสาวทัศนีย์ กวางลา
กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ