ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี2560

นางสาวอารตา เดชภัทร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(เอกเคมี)

นางสาวลักขณา ระยับศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(เอกคณิตศาสตร์)

นายมงคล พลภักดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(เอกคณิตศาสตร์)

นางสาวนงนุช นิ่มนวล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(เอกบรรณารักษ์)