ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฉวี กลิ่่นไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกนกกานต์ พลคำ
ครูผู้ช่วย