กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวกนกกาญต์ พลคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางฉวี กลิ่่นไธสง
ครู คศ.3