ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกนกกาญต์ พลคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฉวี กลิ่่นไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัยณรงค์ นวลสุด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายศรายุทธ แสนคำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2