ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกนกกาญต์ พลคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางฉวี กลิ่่นไธสง
ครู คศ.3