ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายนงค์ ทองมนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิโรจน์ บรรลือทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นางสาววานิจ ตาทอง
ครูผู้ช่วย

นางสุนีย์ แหวนเพชร
ครูผู้ช่วย