ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายบุญเลื่อน โพธิ์งาม

นายบัวเรียน ตาทุวัน