ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปรีชา โต๊ะงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรี ประจญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางศิริพรรณ แก่นสาร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายพลรวี รัตนพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายศรีเรือน พุทธรักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1