ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปรีชา โต๊ะงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรี ประจญ
ครู คศ.3

นางสาวศิริพรรณ แก่นสาร์
ครู คศ.3

นายพลรวี รัตนพันธ์
ครู คศ.2

นายศรีเรือน พุทธรักษ์
พนักงานราชการ

นางสาวบุษรา พรหมดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจันทิมา คำจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู