ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรี ประจญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปรีชา โต๊ะงาม
ครู คศ.3

นางสาวศิริพรรณ แก่นสาร์
ครู คศ.2

นายพลรวี รัตนพันธ์
ครู คศ.2

นางอรอุมา ขันธ์ทอง
พนักงานราชการ

นายศรีเรือน พุทธรักษ์
พนักงานราชการ