กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพลรวี รัตนพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายปรีชา โต๊ะงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางศิริพรรณ แก่นสาร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอัจฉราภรณ์ อ่อนทรวง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายพูลศักดิ์ เผื่อแผ่
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายศรีเรือน พุทธรักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3