ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุปราณี ทองมนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ บุษบง
ครู คศ.3

นางสาวนงนุช สมิงทอง
ครู คศ.1

นางสาวอรุณี บุญใหญ่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสังวาลย์ งามฉลาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู