ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุปราณี ทองมนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวทัศนีย์ กวางลา
ครู คศ.3

นางสาวนงนุช สมิงทอง
ครู คศ.1