ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุปราณี ทองมนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ บุษบง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนงนุช สมิงทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนฤมล ใจหวัง
ครูผู้ช่วย