กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุปราณี ทองมนต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางทัศนีย์ บุษบงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนงนุช สมิงทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนฤมล ใจหวัง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1