ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปาริชาติ ชาวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวอรทัย คงราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวจินตนา บุษภาค
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3