ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปาริชาติ ชาวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรทัย คงราช
ครู คศ.1

นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น
ครู คศ.1

นางสาวจินตนา บุษภาค
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาววิภาวดี ใสสะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู