ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปาริชาติ ชาวงษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรทัย คงราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายสิทธิศักดิ์ สายกลิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจินตนา บุษภาค
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาววิภาวดี ใสสะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3