คณะผู้บริหาร

นายบุรินทร์ สุดใจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายทศพร มนตรีวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนงค์ ทองมนต์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

นายประเสริฐ สรีสุขอัยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่่วไป

นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางสุปราณี ทองมนต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

นางปาริชาติ ชาวงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล