ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
ID PLAN แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ครูปองครู) (อ่าน 243) 25 พ.ค. 61
โครงการกลุ่มงานบุคคล (อ่าน 207) 04 มี.ค. 61
โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (อ่าน 206) 04 มี.ค. 61
โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน (อ่าน 205) 04 มี.ค. 61
โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 222) 04 มี.ค. 61
โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 217) 04 มี.ค. 61
ตัวอย่าง ID-Plan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 4363) 23 ก.พ. 61
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม (อ่าน 307) 21 พ.ย. 60
รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self Assessment Report) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 323) 21 พ.ย. 60
รายงานประจำของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 254) 28 ก.ย. 60
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม (อ่าน 287) 28 ก.ย. 60