กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
วิธีการและขั้นตอนการเข้าใช้ระบบ SMSS (อ่าน 40) 26 พ.ค. 66
4.เอกสารหมายเลข-2-เครื่องแบบ-ม.-ปลาย-2566 (อ่าน 40) 24 พ.ค. 66
3.เอกสารหมายเลข-2-อุปกรณ์-ม.-ปลาย-2566 (อ่าน 42) 24 พ.ค. 66
2.เอกสารหมายเลข-2-เครื่องแบบ-ม.-ต้น-2566 (อ่าน 58) 24 พ.ค. 66
1.เอกสารหมายเลข-2-อุปกรณ์-ม.-ต้น-2566 (อ่าน 53) 24 พ.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (อ่าน 311) 19 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (อ่าน 403) 22 ส.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 427) 25 ก.ค. 65
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 425) 25 ก.ค. 65
ตราโรงเรียน (2/2564) (อ่าน 4032) 10 พ.ย. 64
แบบขออนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการ/กิจกรรม (แก้ไข) ปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 4043) 10 พ.ย. 64
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (อ่าน 4091) 30 ก.ค. 64
ตัวอย่างการรายงานโครงการและกิจกรรม 2564 (แก้ไข) (อ่าน 4062) 20 ก.ค. 64
แบบฟอร์มรายงานโครงการและกิจกรรม 2564 (แก้ไข) (อ่าน 9207) 20 ก.ค. 64
SAR ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3926) 10 พ.ค. 64
รายงานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีกศ 2563 (อ่าน 3885) 10 พ.ค. 64
จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ (อ่าน 3982) 22 มี.ค. 64
คู่มือกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3846) 09 มี.ค. 64
ตัวอย่าง แบบขออนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (อ่าน 3999) 23 ม.ค. 64
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖ (อ่าน 3949) 15 ม.ค. 64
แบบฟอร์มโครงการกิจกรรม ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 7030) 16 ต.ค. 63
ตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการและกิจกรรม ปีงบประมาณ2564 (อ่าน 10056) 10 ต.ค. 63
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7104) 02 ก.ย. 63
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 7240) 18 มี.ค. 63
โครงการกลุ่มงานกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 7331) 16 พ.ค. 62
โครงการกลุ่มงานวิชาการ ประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 7465) 16 พ.ค. 62
โครงการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 7347) 16 พ.ค. 62
โครงการกลุ่มงานบริหารบุคคล ประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 7438) 16 พ.ค. 62
โครงการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ2562 (อ่าน 7421) 16 พ.ค. 62
ID PLAN แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ครูปองครู) (อ่าน 7685) 25 พ.ค. 61
โครงการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน (อ่าน 12354) 04 มี.ค. 61
โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป (อ่าน 10911) 04 มี.ค. 61
โครงการกลุ่มบริหารงานวิชาการ (อ่าน 8733) 04 มี.ค. 61
โครงการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (อ่าน 10917) 04 มี.ค. 61
โครงการกลุ่มงานบุคคล (อ่าน 13346) 04 มี.ค. 61
ตัวอย่าง ID-Plan ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 12945) 23 ก.พ. 61
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม (อ่าน 7445) 21 พ.ย. 60
รายงานผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Personal Self Assessment Report) ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 7723) 21 พ.ย. 60
รายงานประจำของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 7316) 28 ก.ย. 60
ตัวอย่างการเขียนรายงานโครงการหรือกิจกรรม (อ่าน 7233) 28 ก.ย. 60