ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คลังข้อสอบ ปีการศึกษา 2560
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 392) 20 ก.พ. 60
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อ่าน 357) 20 ก.พ. 60
วิชาศิลปะ (อ่าน 367) 20 ก.พ. 60
วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 368) 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 376) 20 ก.พ. 60
วิชาภาษาไทย (อ่าน 378) 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์2 (อ่าน 277) 20 ก.พ. 60
วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 329) 20 ก.พ. 60
แบบทดสอบวัดพื้นฐานคณิตศาสตร์ (อ่าน 324) 20 ก.พ. 60