กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
คำสั่งแม่บท ปี 2565 (อ่าน 123) 18 มี.ค. 66
PA3-แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางาน-1 (อ่าน 390) 09 ก.ย. 65
PA2-แบบประเมินผลฯ-PA-วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ (อ่าน 359) 09 ก.ย. 65
PA2-แบบประเมินผลฯ-PA-วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ (อ่าน 386) 09 ก.ย. 65
PA2-แบบประเมินผลฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 385) 09 ก.ย. 65
PA2-แบบประเมินผลฯ-PA-วิทยฐานะครูชำนาญการ (อ่าน 393) 09 ก.ย. 65
PA2-แบบประเมินผลฯ-PA-ไม่มีวิทยฐานะ (อ่าน 403) 09 ก.ย. 65
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3951) 11 พ.ย. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการ (อ่าน 3924) 11 พ.ย. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู (อ่าน 3860) 11 พ.ย. 64
แบบฟอร์ม ขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 4030) 11 ก.พ. 64
แบบฟอร์ม ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (อ่าน 4060) 11 ก.พ. 64
แบบฟอร์ม ใบลา (อ่าน 4122) 11 ก.พ. 64
คำสั่งแม่บทโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี 2563-ฉบับสมบูรณ์ (อ่าน 4290) 11 ก.พ. 64
แบบฟอร์มงานสารบรรณ (อ่าน 3989) 11 ก.พ. 64
ระเบียบวาระการประชุม คณะครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 7540) 25 ก.พ. 62
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่าน 7711) 12 พ.ย. 61
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 7642) 12 พ.ย. 61
คำสั่ง แผนแม่บท ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 7576) 20 ก.ย. 61
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 7640) 12 ก.ค. 61
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 7908) 02 ส.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (อ่าน 7894) 17 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด (อ่าน 8707) 07 ก.พ. 60
รายงานการประชุมข้าราชการครูฯ ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ (อ่าน 7549) 31 ม.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 8288) 23 ส.ค. 59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (อ่าน 21101) 23 ส.ค. 59