กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3540) 11 พ.ย. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครูชำนาญการ (อ่าน 3530) 11 พ.ย. 64
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู (อ่าน 3530) 11 พ.ย. 64
แบบฟอร์ม ขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3719) 11 ก.พ. 64
แบบฟอร์ม ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (อ่าน 3728) 11 ก.พ. 64
แบบฟอร์ม ใบลา (อ่าน 3759) 11 ก.พ. 64
คำสั่งแม่บทโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ปี 2563-ฉบับสมบูรณ์ (อ่าน 3906) 11 ก.พ. 64
แบบฟอร์มงานสารบรรณ (อ่าน 3706) 11 ก.พ. 64
ระเบียบวาระการประชุม คณะครูและบุคลากรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 7254) 25 ก.พ. 62
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (อ่าน 7426) 12 พ.ย. 61
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม (อ่าน 7338) 12 พ.ย. 61
คำสั่ง แผนแม่บท ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 7332) 20 ก.ย. 61
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม (อ่าน 7393) 12 ก.ค. 61
รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ประจำเดือนมิถุนายน (อ่าน 7647) 02 ส.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (อ่าน 7645) 17 ก.พ. 60
ดาวน์โหลด แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด (อ่าน 8436) 07 ก.พ. 60
รายงานการประชุมข้าราชการครูฯ ร.ร.ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ (อ่าน 7307) 31 ม.ค. 60
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 7903) 23 ส.ค. 59
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (อ่าน 18674) 23 ส.ค. 59