กลุ่มงานวิชาการ
การพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต โดยใช้สภานักเรียนเป็นฐาน ด้วย IPPO TDS Model (อ่าน 131) 18 มี.ค. 66
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) (อ่าน 130) 17 มี.ค. 66
แบบฟอร์มแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ (ปลายภาค) (อ่าน 447) 08 ก.ย. 65
บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามนักเรียนที่ไม่มาเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน (อ่าน 433) 29 ส.ค. 65
นวัตกรรมการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) PPW-SC 158 Model สิงห์สภาประชาธิปไตย มีใจเป็นผู้นำ เก่งกิจกรรม ล้ำจิตอาสา (อ่าน 1966) 04 เม.ย. 65
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารการประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (อ่าน 868) 04 เม.ย. 65
1 ครู 1 ปี 1 นวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1343) 04 เม.ย. 65
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ PDF) (อ่าน 2873) 15 มี.ค. 65
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ word) (อ่าน 2834) 15 มี.ค. 65
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ มส ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ PDF) (อ่าน 2844) 15 มี.ค. 65
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ มส ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ word) (อ่าน 2763) 15 มี.ค. 65
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3827) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียน๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (อ่าน 3748) 04 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3790) 25 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3771) 25 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 3804) 12 พ.ย. 64
แบบบันทึก PLC ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5190) 05 พ.ย. 64
ปฎิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3883) 05 พ.ย. 64
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 5248) 10 ก.ค. 64
แผนพัฒนางานรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3885) 09 ก.ค. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 5520) 07 ก.ค. 64
ตัวอย่าง การวิเคราห์มาตรฐานและตัวชี้วัด (อ่าน 3909) 29 มิ.ย. 64
ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3848) 22 มิ.ย. 64
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (ปก) (อ่าน 11473) 22 มิ.ย. 64
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3764) 22 มิ.ย. 64
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3866) 22 มิ.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF) (อ่าน 3739) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ word) (อ่าน 3790) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF) (อ่าน 3749) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ word) (อ่าน 3772) 05 เม.ย. 64
วิจัย ภาษาไทย (อ่าน 3734) 22 มี.ค. 64
วิเคราะห์ข้อสอบ (อ่าน 3798) 17 มี.ค. 64
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3837) 11 มี.ค. 64
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3839) 19 ก.พ. 64
ใบปะหน้า กระดาษคำตอบ (อ่าน 3852) 03 ก.พ. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” (อ่าน 6981) 10 พ.ย. 63
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6966) 28 ต.ค. 63
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6909) 26 ต.ค. 63
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี2563 (อ่าน 7033) 12 ต.ค. 63
ส่วนที่-3-แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-2563 (อ่าน 7148) 22 ก.ย. 63
ส่วนที่-2-บันทึกการตรวจสอบแผนการจัดจัดการเรียนรู้ (อ่าน 7063) 22 ก.ย. 63
ส่วนที่-1-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 7090) 22 ก.ย. 63
รูปแบบสมุดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6931) 21 ก.ย. 63
ตารางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 6851) 09 ก.ย. 63
แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว๒๕๖๓ (อ่าน 6949) 31 ส.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7068) 18 มี.ค. 63
ผลการสอบข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7118) 18 มี.ค. 63
โครงการการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ (อ่าน 7025) 03 มี.ค. 63
โครงการการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 7105) 03 มี.ค. 63
การประเมินความพึงพอใจงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7044) 02 มี.ค. 63