กลุ่มงานวิชาการ
นวัตกรรมการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศ (Best Practice) PPW-SC 158 Model สิงห์สภาประชาธิปไตย มีใจเป็นผู้นำ เก่งกิจกรรม ล้ำจิตอาสา (อ่าน 460) 04 เม.ย. 65
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารการประกันคุณภาพภายในสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (อ่าน 430) 04 เม.ย. 65
1 ครู 1 ปี 1 นวัตกรรม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 456) 04 เม.ย. 65
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ PDF) (อ่าน 2439) 15 มี.ค. 65
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ word) (อ่าน 2438) 15 มี.ค. 65
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ มส ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ PDF) (อ่าน 2434) 15 มี.ค. 65
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ มส ” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ไฟล์ word) (อ่าน 2439) 15 มี.ค. 65
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3420) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียน๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (อ่าน 3442) 04 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3505) 25 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3487) 25 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 3523) 12 พ.ย. 64
แบบบันทึก PLC ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4319) 05 พ.ย. 64
ปฎิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3598) 05 พ.ย. 64
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 3926) 10 ก.ค. 64
แผนพัฒนางานรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3601) 09 ก.ค. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3999) 07 ก.ค. 64
ตัวอย่าง การวิเคราห์มาตรฐานและตัวชี้วัด (อ่าน 3624) 29 มิ.ย. 64
ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3549) 22 มิ.ย. 64
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (ปก) (อ่าน 6831) 22 มิ.ย. 64
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3515) 22 มิ.ย. 64
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3611) 22 มิ.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF) (อ่าน 3508) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ word) (อ่าน 3557) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF) (อ่าน 3501) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ word) (อ่าน 3528) 05 เม.ย. 64
วิจัย ภาษาไทย (อ่าน 3496) 22 มี.ค. 64
วิเคราะห์ข้อสอบ (อ่าน 3553) 17 มี.ค. 64
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3570) 11 มี.ค. 64
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3598) 19 ก.พ. 64
ใบปะหน้า กระดาษคำตอบ (อ่าน 3585) 03 ก.พ. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” (อ่าน 6733) 10 พ.ย. 63
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6727) 28 ต.ค. 63
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6666) 26 ต.ค. 63
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี2563 (อ่าน 6783) 12 ต.ค. 63
ส่วนที่-3-แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-2563 (อ่าน 6896) 22 ก.ย. 63
ส่วนที่-2-บันทึกการตรวจสอบแผนการจัดจัดการเรียนรู้ (อ่าน 6822) 22 ก.ย. 63
ส่วนที่-1-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 6842) 22 ก.ย. 63
รูปแบบสมุดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6696) 21 ก.ย. 63
ตารางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 6610) 09 ก.ย. 63