ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานวิชาการ
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 131) 21 ก.ย. 61
สารสนเทศฝ่ายวิชาการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ (อ่าน 24) 19 ส.ค. 61
การประเมินความพึงพอใจงานวิชาการ1/2561 (อ่าน 19) 19 ก.ย. 61
ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 25) 19 พ.ค. 61
ปฏิทินวิชาการ (อ่าน 25) 19 พ.ค. 61
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS สำหรับครูผู้สอน (อ่าน 22) 18 ก.ค. 61
พรรณางานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 22) 18 มิ.ย. 61
รูปแบบ PLC (อ่าน 79) 14 ก.ย. 61
คำสั่งสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 34) 14 ก.ย. 61
คู่มือการใช้โปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 29) 14 ส.ค. 61
แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม (อ่าน 49) 13 ก.ย. 61
ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 ห้อง D (อ่าน 28) 13 ก.ย. 61
ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 ห้อง C (อ่าน 25) 13 ก.ย. 61
ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 ห้อง B (อ่าน 23) 13 ก.ย. 61
ตารางการใช้ห้องเรียนภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2561 ห้อง A (อ่าน 25) 13 ก.ย. 61
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 18) 13 ก.ย. 61
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 17) 13 ก.ย. 61
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯและพลศึกษา (อ่าน 20) 13 ก.ย. 61
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (อ่าน 21) 13 ก.ย. 61
ตารางสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ (อ่าน 12) 13 ก.ย. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 12) 13 ก.ย. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (อ่าน 11) 13 ก.ย. 61
แบบบันทึกกิจกรรมหมวด 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 21) 13 ก.ย. 61
แบบบันทึกกิจกรรมหมวด 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 17) 13 ก.ย. 61
แบบบันทึกกิจกรรมหมวด 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 18) 13 ก.ย. 61
การวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำคลังข้อสอบ (อ่าน 41) 13 ก.ย. 61
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 71) 13 ก.ค. 61
แบบบันทึกการใช้สื่อ dlit (อ่าน 935) 02 มี.ค. 61
พรรณางานวิชาการ 2560 (อ่าน 201) 02 มี.ค. 61
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่บุคลากรรับผิดชอบงานฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 212) 02 มี.ค. 61
ตารางการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 289) 01 มี.ค. 61
ตารางเรียนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (2) (อ่าน 210) 28 ก.พ. 61
ตารางเรียนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (1) (อ่าน 200) 28 ก.พ. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ม.4-6) (อ่าน 198) 28 ก.พ. 61
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ม.1-3) (อ่าน 204) 28 ก.พ. 61
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 161) 13 ก.ย. 61
ดาวน์โหลด สมุดบันทึกกิจกรรมแนะแนว (อ่าน 424) 06 ก.พ. 61
ดาวน์โหลด ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ (อ่าน 275) 24 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลด รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ (อ่าน 273) 24 ธ.ค. 60
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 263) 12 ก.ย. 60