กลุ่มงานวิชาการ
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียน๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (อ่าน 31) 04 ม.ค. 65
แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 85) 25 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 81) 25 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ เรื่อง รูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 111) 12 พ.ย. 64
แบบบันทึก PLC ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 162) 05 พ.ย. 64
ปฎิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 166) 05 พ.ย. 64
แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 207) 10 ก.ค. 64
แผนพัฒนางานรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 194) 09 ก.ค. 64
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 288) 07 ก.ค. 64
ตัวอย่าง การวิเคราห์มาตรฐานและตัวชี้วัด (อ่าน 247) 29 มิ.ย. 64
ปฎิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 178) 22 มิ.ย. 64
ตัวอย่างปกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (ปก) (อ่าน 1511) 22 มิ.ย. 64
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 140) 22 มิ.ย. 64
โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 229) 22 มิ.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF) (อ่าน 152) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “ ร ” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ word) (อ่าน 199) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ PDF) (อ่าน 147) 05 เม.ย. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ไฟล์ word) (อ่าน 181) 05 เม.ย. 64
วิจัย ภาษาไทย (อ่าน 145) 22 มี.ค. 64
วิเคราะห์ข้อสอบ (อ่าน 191) 17 มี.ค. 64
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 222) 11 มี.ค. 64
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 240) 19 ก.พ. 64
ใบปะหน้า กระดาษคำตอบ (อ่าน 232) 03 ก.พ. 64
แบบขออนุมัติผลการเรียน “มส” (อ่าน 3386) 10 พ.ย. 63
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3370) 28 ต.ค. 63
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3310) 26 ต.ค. 63
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี2563 (อ่าน 3417) 12 ต.ค. 63
ส่วนที่-3-แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้-2563 (อ่าน 3537) 22 ก.ย. 63
ส่วนที่-2-บันทึกการตรวจสอบแผนการจัดจัดการเรียนรู้ (อ่าน 3462) 22 ก.ย. 63
ส่วนที่-1-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 3496) 22 ก.ย. 63
รูปแบบสมุดกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3340) 21 ก.ย. 63
ตารางการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3258) 09 ก.ย. 63
แบบบันทึกกิจกรรมแนะแนว๒๕๖๓ (อ่าน 3354) 31 ส.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3469) 18 มี.ค. 63
ผลการสอบข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3518) 18 มี.ค. 63
โครงการการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๔ (อ่าน 3436) 03 มี.ค. 63
โครงการการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 3521) 03 มี.ค. 63
การประเมินความพึงพอใจงานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3461) 02 มี.ค. 63
สารสนเทศฝ่ายวิชาการโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ (อ่าน 4449) 01 มี.ค. 63
แบบบันทึกแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3392) 17 ก.พ. 63