ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนงค์ ทองมนต์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนงค์ ทองมนต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายเอกศักดิ์ ศุภประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายประเสริฐ สรีสุขอัยการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่่วไป

นางพัชรี ประจญ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสุปราณี ทองมนต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน