เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน "ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์"
                                                   คำร้อง : อณุสรณ์ เกตุแสง & จักรายุทธ นพราลัย
                                                   ทำนองเรียบเรียงดนตรี : จักรายุทธ นพราลัย

มีเขาสูงรายรอบเป็นขอบขัณฑ์ มีไม่พรรณ นา นา อยู่อาศัย
ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ล้วนชื่นใจ สถิตย์ใน นามสถาน...ศึกษา
นามภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ แหล่งประสิทธิ์ ประสาทวิชา
เน้นวินัย ศิลธรรม จรรยา แหล่งพัฒนาเยาวชนชาติไทย
นัตถิ ปัญญา สมา อาภา แสงสว่างไม่เท่าปัญญาท่านว่าไว้
เรารักษาให้คงอยู่คู่ฟ้าไทย ให้เกรียงไกร ให้คงอยู่คู่ขวานทอง
สีประจำคือเขียวเหลือง เรืองวิไล  องอาจเกรียงไกร ยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งผอง
เรียนก็ดี กีฬาเด่น ไม่เป็นรอง ชื่อเสียงดังก้อง "ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์"