วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เพื่อการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิใจในปี ๒๕๕๘
ปรัชญา
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม