สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน  คือ  คบเพลิง กับ สิงห์ไทย
คบเพลิง หมายถึง ความรู้และสติปัญญา
สิงห์ไทย หมายถึง ลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่และเข้มแข็ง