ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
คบเพลิง หมายถึง ความรู้และสติปัญญา
สิงห์ไทย หมายถึง ลักษณะของผู้ยิ่งใหญ่และเข้มแข็ง