ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 07/05/2013
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 246615
Page Views 361774
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากองค์กร ชุมชน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริมการนำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
๓. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าหมาย
๑. องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. บุคลากรสามารถนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
๕. เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข