ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 20 แผนพัฒนางานรายบุคคล (ID PLAN)