ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 19 ผู้บริหารใช้กระบวนการ PDCA