ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 18 กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)