ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 17 ครูและบุคลากรฯ พัฒนาตนเองผ่านสื่อ ICT