ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่16ครูและบุคลากรฯได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง