ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 15 การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมเด็กด้อยโอกาส