ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 14 เรียนรู้ประวัติศาสตร์และสำนึกความเป็นไทย