ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่13การเรียนรู้ผ่านหลักการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง