ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 12 ค่านิยมหลัก 12 ประการ