ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 11 โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่ออกฯ