ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 10 ครู แก้ไข/พัฒนานักเรียนทุกคนด้วยสื่อนวัตกรรม