ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 9 การจัดการเรียนรู้สู่อาชีพและการมีงานทำ