ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 8 ครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21