ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 7 พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (O-NET ม.6)