ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 6 พัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยร้อยละ (O-NET ม.3)