ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 5 ค่าร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.6 (O-NET)