ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ 4 ค่าร้อยละของผู้เรียนชั้น ม.3 (O-NET)