ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดที่ ๑ นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร