ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
งานวิชาการ
05 มี.ค. 61 ประเมินการจัดการศึกษา 2/2560
งานแผนงานและการประกันคุณภาพ
02 มี.ค. 61 กิจกรรมอำลาสถาบัน
งานวิชาการ