ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 56 ถึง 10 พ.ค. 56 เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนม.1และม.4 ปีการศึกษา 2556
เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนม.1และม.4 ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
17 พ.ย. 56 ร่วมประเพณีวันลอยกระทง อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
25 พ.ย. 56 ประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
16 ม.ค. 57 วันครู
เชิญคณะครูโรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ร่วมกิจกรรมวันครูอำเภอภูสิงห์ ณ ที่ว่าการอำเภอภูสิงห์ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
20 ม.ค. 57 ถึง 22 ม.ค. 57 รับการประเมิน สมศ รอบ ๓
18 ก.ย. 57 Big Cleaning day
นักเรียนร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
19 ก.ย. 57 ประเมินโรงเรียนในหัวข้อ กลยุทธ์ จุดเน้นของเขตพื้นที่ 8 มาตรฐานโรงเรียนมัธยม และ SBM
29 ก.ย. 57 ถึง 01 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
ห้องสอบ / ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
17 พ.ย. 57 ถึง 21 พ.ย. 57 ติวสอบ GAT PAT ระดับชั้น ม.6
เตรียมความพร้อมนักเรียน ม.6 เพื่อสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ใน 5 วิชาหลัก
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
25 พ.ย. 57 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.28
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
12 มี.ค. 58 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3,ม.6 ประจำปีการศึกษา 2557
นักเรียนแต่งกายด้งยชุดนักเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
20 มี.ค. 58 ถึง 24 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนต่อ ม.1และ ม.4 ใหม่
เอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อ ม.1 และ ม.4
1. สำเนาแสดงผลการเ้รียน (ปพ.1)
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4. รูปนักเรียน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
29 มี.ค. 58 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ใหม่
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
03 เม.ย. 58 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
ฝ่ายวิชาการ
05 เม.ย. 58 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ใหม่
สอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกและจัดแบ่งห้องเรียน
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
06 เม.ย. 58 รายงานตัว นักเรียน ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
07 เม.ย. 58 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
ฝ่ายวิชาการ
07 เม.ย. 58 รายงานตัว นักเรียน ม.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
08 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียน ม.1
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
09 เม.ย. 58 มอบตัวนักเรียน ม.4
ชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
11 ม.ค. 59 ถึง 13 ม.ค. 59 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
วิชาการ